Yrittäjän pieni sanakirja

yrittäjän-sanakirja

Yrittäjyyden alkutaipaleella saattaa törmätä mitä ihmeellisempiin termeihin ja käsitteisiin. Vaikeahkot käsitteet ja sanat saavat äkkiä uuden yrittäjän verenpaineen kuumenemaan ja pään särkemään, kun joutuu itsekseen pohdiskelemaan, mitä mikäkin termi tarkoittaa. Kuinka sitten tästä termisekamelskasta voi selvitä? Helpotimme hieman tekemällä tämän pienen sanakirjan selkeällä suomenkielellä, josta löydät tyypillisiä yrittäjyyden ja taloushallinnon termejä. Opettele ainakin nämä!

Ammatinharjoittaja

Ammatinaharjoittajalla tarkoitetaan henkilöä, joka itsenäisesti harjoittaa ammattiaan. Puhekielessä käytetään usein termiä toiminimiyrittäjä. Ammatinharjoittajaksi ryhdytään perustamisilmoituksella, jonka voi tehdä esimerkiksi täällä.

Arvonlisävero eli ALV

Arvonlisävero on kulutusvero, joka on lisättynä tuotteen tai palvelun myyntihintaan. Jos yrittäjä on arvonlisäverovelvollinen, voi hän vähentää ostamansa tuotteen tai palvelun arvonlisäveron omassa kirjanpidossaan.

Bruttohinta

Bruttohinnalla tarkoitetaan verollista hintaa.

Ennakkovero

Ennakkoveroa maksetaan Verohallinnolle arvioidun tuloveron mukaan. Yrittäjä tekee siis etukäteen arvion tuloista, jonka perusteella verot maksetaan Verottajalle.

Ennakkoperintärekisteri

Verohallinnon ylläpitämä rekisteri, johon liittymällä yritys osoittaa hoitavansa veroasiat kuntoon itse. Kun ammatinharjoittaja on liittynyt rekisteriin, tulee hänen huolehtia veroistaan maksamalla ennakkoveroa. Ennakkoveroa suoritetaan toiminimen tuloksesta.

Kiinteät kulut

Kiinteitä kuluja ovat kaikki yritystoiminnan vakiona pysyvät kulut. Nämä kulut eivät riipu suoranaisesti tuotannon tai myynnin määrästä. Tyypillisiä kiinteitä kuluja ovat esimerkiksi liiketilan vuokra, kirjanpito, lainat, vakuutus- ja puhelinlaskut.

Käyttöpääoma

Käyttöpääomaa on se kaikki rahamäärä, jolla maksetaan yrityksen kulut ennen kuin asiakkaalta on saatu rahaa yrityksen kassaan. Rahoituslähteinä ovat lyhytaikainen ja pitkäaikainen vieras pääoma sekä oma pääoma.

Käyttöomaisuus

Käyttöomaisuutta ovat kaikki liiketoiminnan käyttöön hankitut koneet, laitteet sekä rakennukset. Käyttöomaisuuteen lasketaan myös esimerkiksi maa-alueet, arvopaperit, kaivokset ja kivilouhokset.

Käännetty arvonlisävelvollisuus

Käännettyä arvonlisäveroa sovelletaan rakennusalalla, joka tarkoittaa sitä, että rakennushankkeissa arvonlisäveron tilittää palvelun ostava taho eikä myyjä.

Leasing

Leasing on rahoitettavan kohteen pitkäaikaista vuokrausta yrityksesi omaan käyttöön. Tyypillisiä vuokrauskohteita ovat laitteet, työkalut ja kiinteistöt.

Liikevaihto

Yrityksen tuotteista tai palveluista saadut tulot ilman arvonlisäveroa.

Liiketulos

Yrityksen toiminnan kannattavuutta kuvaava luku, joka kertoo kuinka paljon voittoa yritys on tehnyt päättyneen tilikauden aikana.

Liikkeenharjoittaja

Liikkeenharjoittajalla on erillinen liiketila liiketoimintaa varten. Esimerkiksi kampaamossa työskentelevä kampaaja on toiminimellä toimiva liikkeenharjoittaja.

Likviditeetti

Likviditeetti kuvaa yrityksen maksuvalmiutta eli kykyä selviytyä lyhytaikaisista veloista.

Lyhytaikainen vieras pääoma

Tarkoitetaan lyhytaikaisia velkoja, jotka yritys maksaa yhden tilikauden aikana.

Muuttuvat kulut

Muuttuvat kulut riippuvat tuotannon määrästä. Esimerkiksi raaka-aineet tai koneiden huolto ja korjaus.

Myyntikate

Myyntikate on yksi tärkeimmistä kannattavuuden mittareista. Kaupanalalla myyntikate lasketaan seuraavanlaisesti:

Liikevaihto – ostot tilikauden aikana – alkuvarasto + loppuvarasto = MYYNTIKATE

Nettohinta

Nettohinnalla tarkoitetaan hintaa, josta on vähennetty alennukset.

Oma-aloitteiset verot

Oma-aloitteisiin veroihin kuuluvat esimerkiksi arvonlisävero, lähdevero korkotuloista, työnantajasuoritukset sekä vakuutusmaksuvero.

Pitkäaikainen vieras pääoma

Velat, jotka erääntyvät maksettavaksi vasta yli vuoden jälkeen.

Poisto

Käyttöomaisuuksien, kuten esimerkiksi koneiden tai kalusteiden hankintameno vähennetään kirjanpidossa poistoina. Poisto on arvonvähennys, jolla otetaan huomioon koneiden tai kalusteiden kuluminen ja tekninen vanheneminen.

Segmentti

Segmentti, eli kohderyhmä. Asiakkaat voidaan jakaa esimerkiksi sukupuolen, iän, koulutuksen, sijainnin tai tulotason mukaisesti. Segmentoinnilla markkinointi voidaan kohdistaa tarkasti rajatulle asiakasryhmälle.

Starttiraha
Starttiraha on valtion myöntämä tuki alkavalle yrittäjälle. Edellytyksenä, että yritystoiminta on päätoimista. Starttirahatuki on 32,40 euroa (2019) päivässä ja sitä saa korkeintaan viideltä päivältä viikossa.

Tase

Tase on tuloslaskelman pari, joka mittaa omaisuuden ja velkojen arvoa tiettynä ajankohtana.

Tilikauden voitto

Tilikauden voitto kertoo yrityksen tuloksen liiketoiminnan muuttuvien kulujen, kiinteiden kustannuksien ja verojen jälkeen.

Tilikausi

Tilikausi on kirjanpidon ajanjakso. Tyypillisesti tämä on 12 kuukautta, mutta toimintaa aloittaessa tai lopettaessa, voi yrityksen tilikausi olla lyhyempi tai pidempi kuin tämä 12 kuukautta. Tilikausi on kuitenkin aina vähintään 6 kuukautta ja enintään 18 kuukautta.

Tilinpäätös

Tilikaudelta laaditaan tilinpäätös, jonka tehtävä on kertoa yrityksen tulos ja varallisuusasema. Tilinpäätös pitää sisällään muun muassa tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman.

Tosite

Tosite on dokumentti, joka todistaa kaikki kirjanpidosta löytyvät liiketapahtumat. Tosite voi olla esimerkiksi vuokrasopimus, vakuutuskirja, velkakirja, ajopäiväkirja, lasku, tiliote, matkalasku, rahtilasku tai muu vastaava.

Tuloslaskelma

Tuloslaskelmasta selviää yrityksen tulot ja kulut valittuna ajanjaksona. Tuloslaskelmasta selviää, onko tulos ollut voittoa vai tappiota.

Työnantajanrekisteri

Yrityksien sekä liikkeen- ja ammatinharjoittajien on ilmoittauduttava Verohallinnon työnantajarekisteriin, mikäli yrittäjä tai yritys on säännöllisesti palkkoja maksava työnantaja. Ilmoittautuminen on pakollista, jos palveluksessa on kalenterivuoden aikana vakituisesti vähintään kaksi työntekijää.

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus tarkoittaa tuotannon tekijöitä, eli esimerkiksi raaka-aineita, puolivalmisteita yms.

Viivästyskorko

Viivästyskorko on laissa määritelty korko, jota velallinen joutuu suorittamaan maksun suorituksen ollessa myöhästynyt.

YEL-vakuutus

YEL-vakuutus on yrittäjän eläkevakuutus, joka kerryttää eläkettä yrittäjälle. YEL-vakuutus on ainoa pakollinen vakuutus, joka yrittäjällä täytyy olla. Vakuutusmaksun suuruus perustuu yel-työtuloon, jonka tulisi vastata yrittäjän palkkatasoa. w

Y-tunnus

Y-tunnus on yritys- ja yhteisötunnus, joka annetaan yrityksen perustamisen yhteydessä. Yrityksellä voi olla olemassa vain yksi y-tunnus, joka on kahdeksan merkkiä pitkä.

Yritysmuoto

Yritysmuotoja ovat yksityinen elinkeinoharjoittaja, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö ja osuuskunta. Yritystä perustaessa täytyy valita jokin näistä yritysmuodoista.

  Toiminimen kirjanpito

  Suomen helpoin tapa yrittää

   

  • Lähetä ja vastaanota laskuja

  • Valokuvaustoiminto kuiteille

  • ALV- ja veroilmoitukset puolestasi

  • Henkilökohtainen kirjanpitäjä käytettävissä

  Lisää blogikirjoituksia

  Katso kaikki kirjoitukset