Milloin yhdenkertainen kirjanpito riittää?

Kaikki yrittäjät ovat kirjanpitovelvollisia yrityksen koosta ja yritysmuodosta riippumatta. Yrityksen kirjanpidossa on kirjanpitolain ja -säädösten lisäksi noudatettava hyvää kirjanpitotapaa. Liikkeen- ja ammatinharjoittajille on kuitenkin olemassa vaihtoehtoja poiketa perinteisestä kahdenkertaisesta kirjanpitomallista. Yhdenkertainen kirjanpito on tietyin edellytyksin mahdollinen yksityiselle elinkeinonharjoittajalle, eli toiminimiyrittäjälle. Se voi olla kahdenkertaista kirjanpitoa soveltuvampi vaihtoehto esimerkiksi aloittavalle yrittäjälle.

Mitä on yhdenkertainen kirjanpito?

Yhdenkertaisessa kirjanpidossa on eriteltävä yrittäjän tulot ja menot, sekä tietenkin korot ja verot. Kahdenkertaisesta kirjanpidosta poiketen, tapahtumia ei kirjata kahdelle eri tilille toistensa vastatapahtumina. Veloitus- ja hyvitystilejä ei tarvitse eritellä tapahtumakohtaisesti, vaan on riittävää kirjata tapahtumat esimerkiksi allekkain yhdelle riville.

Yksinkertaisimmillaan tapahtumakirjaus voi sisältää selitteen tapahtumasta, tapahtuman ajankohdan (päivämäärä), sekä tulon tai menon rahamääräisen arvon. Kaikki kirjanpitotapahtumat on kuitenkin kahdenkertaisen kirjanpidon lailla dokumentoitava ja niistä on oltava olemassa tosite, esimerkiksi kuitti. Yrittäjän on pidettävä erillään yksityiset kulunsa ja merkittävä kirjanpitoon vain ja ainoastaan elinkeinotoimintaan liittyvät tapahtumat.

Yhdenkertainen kirjanpito on aina maksuperusteista, eli tapahtuma syntyy rahaliikenteen mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että tapahtuman ajankohta kirjanpidossa on hetki, jolloin maksu maksetaan tai veloitetaan. Tämä siis eroaa suoriteperusteisesta kirjanpidosta, jossa tapahtuma syntyy, kun tavara vaihtaa omistajaa tai palvelu suoritetaan.

Yhdenkertaisen kirjanpidon edellytykset

Kirjanpitolain mukaan toiminimiyrittäjän on mahdollista tehdä kirjanpito yhdenkertaisena, jos korkeintaan yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy kahdella peräkkäisellä tilikaudella:

  • Taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa
  • Liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa
  • Palveluksessa on keskimäärin yli 3 henkilöä

Mikäli edellä mainituista edellytyksistä kaksi tai useampi täyttyy päättyneellä ja sitä edeltävällä tilikaudella, toiminimi on velvollinen tekemään kirjanpidon kahdenkertaisena.

Yhdenkertaisen kirjanpidon tekemiseen liittyy myös muita huomioitavia vaatimuksia. Tilikauden on oltava kalenterivuosi, vaikkakaan pienten yritysten ei tiettyjen edellytysten täyttyessä tarvitse laatia tilinpäätöstä. Ostovelkojen ja myyntisaamisten tulee olla jatkuvasti selvitettävissä. Pidettäessä maksuperusteista kirjanpitoa on kirjanpito oikaistava verotusta varten suoriteperusteiseksi, arvonlisäveroa lukuun ottamatta.

Yhdenkertaisen kirjanpidon edut

Yhdenkertainen kirjanpito saattaa soveltua kahdenkertaista kirjanpitoa paremmin pieneen liiketoimintaan tai palveluyrittäjälle, jonka taseen käyttöä eivät rasita kone- tai kalustotyyppiset vastaavat. Toiminimiyrittäjä voi halutessaan laatia yhdenkertaisen kirjanpidon itse. Tämä antaa vaihtoehdon oman kirjanpitäjän palkkaamiselle tai kirjanpidon ulkoistamiselle.

Yhdenkertainen kirjanpito ei ole myöskään yhtä vaativaa ja laajaa kuin kahdenkertainen kirjanpito. Mikäli yrityksen rahaliikennetapahtumat ovat sisällöltään samanlaisia tai tapahtumat ovat luonteeltaan toistuvia, on kirjanpito helppo laatia yhdenkertaisena. Näin ollen tapahtumien kirjaaminen luonnistuu rutiininomaisesti ja kirjanpidon päivittämistä voi tehdä joustavasti esimerkiksi kuukauden välein.

Kirjanpidon yksinkertaisuuden etuja ovat muun muassa helppo seurattavuus ja tapahtumien nopea jäljitettävyys. Kirjanpidon toteuttamiseen on monta vaihtoehtoista tapaa ja yhtenä mahdollisuutena on esimerkiksi kopioida yrityksen tiliote kirjanpidon pohjaksi. Yhdenkertaiseen kirjanpitoon ei ole laissa säädettyä muotoa ja useimmat toimistosovellukset, esimerkiksi Excel, tai yksityishenkilön pilvipalvelut tarjoavat riittävät puitteet kirjanpidon laatimiseen.

UKKO Pro:n blogi

Yrittämiseen ja taloushallintoon liittyviä kirjoituksia.

Automatisoi kirjanpitosi

UKKO Pron automatisoitu kirjanpitopalvelu toiminimille vapauttaa Sinulta aikaa omaan osaamiseesi.

Lisää blogikirjoituksia

Katso kaikki kirjoitukset